Surnames and places where they appear


Symbols: o = birth, x = marriage, + = death

Back to Main Page

Previous page

Kalliaisenaho
Kallinen
Kallio
Kallioinen
Kallioisenaho
Kalliokoski
Kallioluoma
Kalliomaa
Kallioniemi
Kalliosalmi
Kalliskota
Next page


Back to Main Page