Surnames and places where they appear


Symbols: o = birth, x = marriage, + = death

Back to Main Page

Previous page

Aitto-oja
Aittokangas
Aittokumpu
Aittola
Akkola
Akola
Akolahti
Akonlahti
AksojÃrvi
Next page


Back to Main Page